Update cookies preferences

För Utställare

Botniahallen
1-20.10.2024

kl. 10 – 16 | Protövägen 2 | 65610 Korsholm

Välkommen Med!

Nytt i Vasa! Vi vill bygga ett nytt, attraktivt och häftigt evenemang tillsammans med dig.

Temat för höstens evenemang är ”återvinn & förnya”.
Evenemanget innehåller allt om att trivas hemma, bygga, renovera, inreda, pyssla, återvinna och förnya det gamla.

I det upplevelsemässiga konceptet har mässan ett eget område vid namn Design & Livsstil – för företag, och det finns även ett brett utbud av inkluderande program, inspirerande utrymmen och workshops. Även barnfamiljer tas i beaktande på mässan, utan att glömma god mat.

 

 

Info

NAMNSKYLTAR:

Namnskyltarna med personers namn kan hämtas från infon från och med fredag. Man behöver inte beställa namnskyltarna på förhand.

TIDTABELL: 

Mässan är öppen för allmänheten lö 19.20 och sö 20.10 kl. 10-16

De beställda avdelningsstrukturerna kommer att vara färdigt monterade fredag ​​18.10 kl 14:00. Efter detta är det möjligt att inreda avdelningarna fram till kl. 21.00. Om utställaren behöver avvika från ovanstående tid, vänligen kontakta: info@rohkievents.fi

Avdelningsplatser utan strukturer som bör monteras kan påbörja inredningen redan på fre 18.10 kl. 9.00 igen till kl. 21.00

Mässoavdelningarna ska vara tömda på söndag 20.10 senast kl 23.00. Ifall du behöver tid utöver den tidigare nämnda tiden, var snäll och kontakta info@rohkievents.fi

MÖBLER:

Maiseri Oy ansvarar för byggandet av mässmontrarna och strukturerna.
Kolla in produkterna här (endast på finska!)

Beställningar: info@rohkievents.fi

RESTAURANG

Vi kommer att publicerar utbudet senare.

MÄSSANS PROGRAM OCH INNEHÅLL

Program och innehåll kommer att publiceras närmare evenemanget.

Ditt eget framträdande på scen eller i monter?
Är du intresserad av att hålla en föreläsning eller en presentation på mässan, hör av dig så hittar vi ett passande programtillfälle för dig!

Priser

AVDELNINGS PRISER

Bokningsavgift 140 €.
I bokningsavgiften ingår synlighet i utställarlistan online och synlighet på mässans sociala mediekanal.

Utställare kommer att debiteras en bokningsavgift på €140 direkt vid bokning och resten 1 månad före evenemanget. Bokningsavgiften återbetalas ej.

Småföretagare debiteras 50 % av betalningen 3 månader före evenemanget och 50 % efter evenemanget. Vid bokning är bokningsavgiften på 50 % ej återbetalningsbar.

Stativ utan strukturer 99,00 € / m2
Avdelning under uppbyggnad 129,00 € / m2
Hörnplatsförstärkning + 10 %
Uteservering 45,00 € / m2

Strömförsörjning 10A/230V 99,00 €
Strömförsörjning 16A/230V 108,00 €

 

Bord för småföretagare
4m2 (2×2) 159 €
6m2 (2×3) 199 €
8m2 (2×4) 239 €
(eget bord eller bordsuthyrning)
120cmx70cm 35 €
180cmx70cm 45 €

Alla priser inkluderar giltig moms.

 

I avdelningar utan strukturer ingår golvyta och märken för personalen.
Avdelningar med strukturer omfattar golvyta, vita väggkonstruktioner, en textlös sänggavel och märken för personal.

 

Avdelningsmodeller med strukturer

Maiseri Oy, ansvarig för byggandet av våra mässmontrar, gör din mässmonter mer distinkt, funktionell och kostnadseffektiv. Maisers designers tar gärna emot dina önskemål och gör en 3D-presentation av avdelningen och en kostnadsuppskattning.

Du kan se alla möjliga möbler för din avdelning här.

 

Vill du vara huvudpartner för mässan?

Det är naturligt för oss att samarbeta med företag och vi bygger gärna ett samarbetspaket där ditt företags synlighet och tillgänglighet under evenemanget är så bred som möjligt. Vart och ett av våra evenemang har huvudsakliga samarbetspartnerskap från olika områden.

Kontakta vår försäljning om du är intresserad av vårt huvudpartnerpaket!

Deltagarvillkor

K
L

Läs våra deltagarvillkor här

Arrangör:

Hilla Group Oyj / Rohki Events
FO-nummer 0198165-6

Adress: Strandgatan 10, 67100 Karleby
e-post: info@rohkievents.fi
nätsida: rohkievents.fi

Den senare "Arrangör"

Utställare:

En part som reserverar en monter som utställningsplats från Arrangören.
Härefter "Utställare"

Arrangören och Utställaren benämns härefter separat som "Parten" och tillsammans som "Parterna".

1. Bokning av avdelning/monter
Den orderbekräftelse som arrangören skickar är bindande för båda parter, såvida inte utställaren har lämnat in ett skriftligt klagomål om ärendet till Arrangören inom 7 dagar från dagen orderbekräftelsen anlände. Utan Arrangörens skriftliga medgivande i förväg har utställaren inte rätt att hyra ut eller hyra ut i andra hand sin monter eller del av denna.

Arrangören bestämmer plats för avdelningen. Arrangören har rätt att utan samråd med Utställaren ändra monterplats enligt orderbekräftelsen genom att meddela Utställaren om ändringen. Sådana förändringar har ingen effekt på priserna.

2. Betalningsvilkor
Utställare kommer att debiteras en bokningsavgift på €140 direkt vid bokning och resten 1 månad före evenemanget. Bokningsavgiften återbetalas ej.

Småföretagare debiteras 50 % av betalningen 3 månader före evenemanget och 50 % efter evenemanget. Vid bokning är bokningsavgiften på 50 % ej återbetalningsbar.

Eventuella ytterligare beställningar som görs under eller före mässan kommer att faktureras efter mässan. Betalningstiden är fjorton (14) dagar netto, om inte annat avtalats skriftligen. Dröjsmålsräntan är sju (7) procent.
Montern kommer att överlämnas till Utställaren när förfallna betalningar har erlagts i sin helhet.

3. Prisförändringar
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra priset, om det efter orderbekräftelsen skett kostnadsförändringar oberoende av Arrangörens verksamhet, vilka grundar sig till exempel på en förändring av lagstiftningen som påverkar priset, den allmänna lönenivån, tull resp. skatter.

4. Avbokning av utställare
Om avbokningen sker mindre än 60 dagar före mässan är Utställaren skyldig att betala 100 % av priset till Arrangören.

5. Messustrukturer och möbler
Utställartjänster och mässbebyggelser samordnas av Arrangören. Som ansvarig mässbyggare verkar Maiseri Oy (FO-nummer 0895125-7).
Messostruktur- och möbelbeställningar skickas till info@rohkievents.fi
Priser och produkter: Möbelkatalogen
Beställningar för göras senast 40 dygn före mässan.

6. Strömförsörjning
Strömförsörjning till avdelningen måste beställas separat.
Beställningar: info@ronkievents.fi

7. Konstruktion och demontering
Konstruktions- och demonteringstiderna för evenemanget bör kontrolleras på utställarnas webbplatser för varje evenemang, rohkievents.fi. Det är inte tillåtet att demontera andelningarna innan evenemanget är slut.
Mässans strukturhöjd är 250 cm. För högre strukturer måste skriftligt tillstånd begäras från arrangören. Strukturer, dekorationer eller utställningsföremål som överstiger skiljeväggarnas höjd (standard 250 cm), för vilka tillstånd erhållits, ska hållas på ett avstånd av minst 0,5 meter från gränsen till angränsande avdelningar.
Det är förbjudet att fästa material på väggarna. Utställaren ansvarar för skador som orsakats på Arrangörens egendom. Utställaren är ansvarig för alla person- och egendomsskador som orsakas av konstruktioner, material, drift, varor och tjänster i hans/hennes monter/avdelning gentemot Arrangören och andra tredje parter. Utställarens strukturer ska vara snygga och ändamålsenliga. Arrangören har rätt att ingripa i byggandet och inredningen av montern.

8. Städning
Arrangören ansvarar för städning av mässområdets allmänna ytor. Utställare ansvarar för att städa sina egna montrar/avdelningar. En utställare vars presentation eller försäljning genererar mer avfall än normalt måste utställaren i förväg skriftligen komma överens om saken med Arrangören. Bygg- och rivningsavfall ska lämnas vid de avfallspallar som är reserverade för dem.

9. Övervakning och försäkring
Arrangören tar hand om områdets allmänna säkerhet under mässan och under bygg- och rivningsskedet. Utställaren står själv för den stöld, brand eller annan försäkring som han anser nödvändig. Arrangören ansvarar inte för skador om Utställarens egendom försvinner eller skadas.

10. Försäljning av produkter
Det är tillåtet att sälja, annonsera och presentera produkter på avdelningen. Utställaren ansvarar för att de utställda produkterna inte äventyrar hälsan för besökare, personal eller någon annan. Utställaren ansvarar för lämpligheten hos de visade produkterna, giltigheten av nödvändiga officiella tillstånd, produktmärkning, livsmedelssäkerhet etc. och försäkrar att visningen inte kränker någon tredje parts rättigheter eller bryter mot lagen.

11. Säkerhet
Utställaren förbinder sig att följa Arrangörens och myndigheternas anvisningar avseende brand- och annan säkerhet.

Arrangören har rätt att ta bort produkter som kan vara till fara eller störa för andra Utställare, besökare eller andra parter.

Utställare som erbjuder konsumenttjänster i enlighet med konsumentsäkerhetslagen (920/2011 i ändrad lydelse) ska upprätta ett säkerhetsdokument för sin verksamhet, vilket inkluderar en plan för att identifiera faror och hantera risker, samt informera dem som är involverade i att tillhandahålla tjänsten. När Utställaren producerar dessa konsumenttjänster i montern/avdelningen är Utställaren skyldig att upprätta ett säkerhetsdokument och leverera det till Arrangören 30 dagar före evenemanget.
Att ta med djur kräver arrangörens skriftliga medgivande i förväg.

12. Inställning och uppskjutning av Messan och force majeure
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp mässan till annan tid, om evenemanget inte kan genomföras vid angiven tid utifrån de skäl som Arrangören angett. Arrangören kan överväga att ställa in eller förlägga mässan till en annan tidpunkt, till exempel, men inte begränsat till detta, för att säkerställa säkerheten för Utställare, mässbesökare eller andra parter.

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp mässan till annan tid, ifall den inte kan genomföras inom angiven tid på grund av oöverstigliga hinder eller händelser utanför Arrangörens kontroll, vars effekter rimligen inte kan undvikas eller övervinnas.

13. Avtalsbot
Avvikelse från villkoren i kontraktet kan leda till att mässmontern stängs. Arrangören har rätt att kräva av utställaren 500 euro som avtalsbot för varje avtalsbrott. Försenad betalning ska betalas enligt räntelagen. Avtalspåföljden begränsar inte Arrangörens rätt till ersättning för den totala skadan, om den är större än den avtalsenliga avtalsboten. I detta fall räknas dock det avtalsenliga boten som en minskning av skadeståndsbeloppet. Om utställaren åsidosätter sina skyldigheter enligt kontraktsvillkoren eller på annat sätt är ersättningsskyldig har Arrangören panträtt och retentionsträtt av den egendom som finns i Arrangörens lokaler.

14. Ansvarsbegränsning
Arrangören ansvarar inte för indirekta skador. Arrangörens skadeståndsansvar är begränsat till det monterreservationspris som utställaren betalar till arrangören från mässan i fråga.

15. Ändringar av de allmänna villkoren
Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren.

16. Tilläplig lag och tvistlösning
Dessa allmänna villkor och avtalet mellan Parterna tillämpas och tolkas enligt finsk lag. Handelslagen (355/1987 i ändrad lydelse) och lagvalsreglerna i finsk lag, som kan hänvisa till ett annat lands lagstiftning, är dock inte tillämpliga.

Tvister mellan parterna, som inte kan lösas i förhandlingar mellan parterna, kommer slutligt att avgöras i skiljedom i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljedomstolen består av en (1) ledamot. Skiljeförfarandet kommer att hållas i Karleby på finska. Därutöver har arrangören rätt att väcka talan om ostridigt yrkande vid allmän domstol, där Österbottens tingsrätt är första instans.